sortering

Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kirkelige handlinger > Dåp


DÅPEN - UTGANGSPUNKT FOR LIVET I TROEN - OG I KIRKEN

Dåp

Dåp og tro
Hvordan melde dåp
Faddere
Dåpshandlingen
Dåpsopplæring/trosopplæring

 

DÅP OG TRO
I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. Omkring 50.000 barn blir døpt inn i Den norske kirke hvert år. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke.

Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro. Når barna blir døpt, skjer det derfor i forventning om at de skal ta del i kirkens tros- og konfirmasjonsopplæring. Den norske kirke venter at den som er medlem av kirken, melder sitt barn til dåp.

Et sakrament er en hellig handling innstiftet av Kristus, hvor synlige midler (vann, brød, vin) formidler Guds nåde til alle som tror og tar imot. Den lutherske kirke har to sakramenter: Dåp og nattverd. Forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene dåp og nattverd bringer Guds nåde til menneskene (derav betegnelsen nådemiddel), og ved dem virker Den Hellige Ånd troen.

 

HVORDAN MELDE DÅPKontakt oss
Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 760 56 730 for å avtale nærmere dåpsdato, sted, m.m. Du kan og sjekke hvilke datoer det er gudstjenester i de ulike kirkene på Vestvågøy, på høyre side.

Når du ringer kirkekontoret vil du få en del spørsmål. Hvis du laster ned dåpsmeldingsskjemaet, kan du forberede svarene på forhånd.

 

FADDERE
Barnet skal ha minst 2, høyst 6 faddere; de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Fadderne påtar seg viktige oppgaver når det gjelder barnets kristelige oppdragelse, og må velges med dette for øye. Det er prestens ansvar å se til at valg av faddere svarer til disse forutsetninger. Som faddere kan bare velges personer som er medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Dersom det oppstår spørsmål om å utelukke som fadder et medlem av Den norske kirke, skal saken forelegges for biskopen.

 

DÅPSHANDLINGEN
Dåpshandlingen legges normalt til gudstjenesten for å understreke at den døpte tas inn i menigheten, og at menigheten sammen med foreldre og faddere bærer medansvar for den døpte. Den som utfører dåpen øser vann over dåpskandidaten tre ganger, og døper vedkommende "til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn". Både barn og voksne kan bli døpt, men i Den norske kirke er barnedåp det vanlige. Siden det er Gud selv som handler i dåpen er ikke sakramentet avhengig av hvor voksen eller moden dåpskandidaten er. Dåpens vann er et synlig tegn på at livet i syndenes forlatelse tar til. Når dåpen står så sentralt i en luthersk kirkes liv, får dåpsopplæringen stor betydning.

 

DÅPSOPPLÆRING / TROSOPPLÆRINGDåp
Kristendomsundervisning er ikke lenger en del av det offentlige skoleverk.

Den norske kirke trapper derfor opp egne undervisningstilbud til sine døpte. Ved dåpen påtar både foreldrene, fadderne og menigheten seg et ansvar for å gi barnet opplæring til kristen tro. I denne opplæring ligger den viktigste forutsetningen for at Den norske kirke kan fortsette å være en folkekirke. Den norske kirkes dåpspraksis er åpen, i den forstand at alle kan melde seg selv eller sitt barn til dåp. Men den bygger på en uttalt forventning om felles innsats fra foreldre, faddere, menighet og kirke, for at de som døpes "kan bli hos Kristus når de vokser opp, likesom de ved dåpen blir forenet med ham", som det heter i dåpsliturgien.

Dette sier presten hver gang det er dåp i kirken:
"Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han/hun er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos Kristus når han/hun vokser opp, likesom han/hun ved dåpen blir forenet med ham."

Sent på 1980-tallet tok Den norske kirke fatt på arbeidet med et omfattende kirkelig opplæringsprogram. Plan for trosopplæring i Den norske kirke ble vedtatt på kirkemøtet høsten 2009 og er nå retningsgivende for barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Her gjennomgås hva den døpte bør lære om den kristne tro på hvert alderstrinn fra fødsel til barnet er 18 år. Arbeidet med trosopplæringen i menigheten er ofte fordelt på mange ulike tiltak som søndagsskole, 4-årsbok, bibelkurs, overnatting i kirka, barneforeninger, kor, speidergrupper osv. Det er her et utstrakt samarbeid mellom menighetsrådet og de frivillige organisasjonenes arbeidslag i menigheten.


Informasjonen er hentet fra www.kirken.no.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web